برچسب: ابن حوقل

دماغه خلیج نایبند در ساحل خلیج فارس

خلیج فارس

برای اثبات نام خلیج فارس بارها به استناد کتابهای تاریخی، اسناد و نقشه‌ها مواردی مطرح شده است. این بار ما ...

در ارتباط باشید

ما را دنبال کنید